Zasady korzystania ze strony internetowej

Zasady korzystania ze strony internetowej angielski-przez-skype-korepetycje.pl

O nas

Właścicielem niniejszej strony internetowej dostępnej pod adresem internetowym www.angielski-przez-skype-korepetycje.pl (dalej jako: „Strona”) jest JACEK MAZUREWICZ prowadzący działalność gospodarczą pod firmą JACEK MAZUREWICZ INNOVATIVE ENGLISH wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający adres do doręczeń: Rynek 14, 13-324 Grodziczno; NIP: 7393935664; REGON: 385133725; adres poczty elektronicznej: jacek@angielski-przez-skype-korepetycje.pl oraz numer telefonu kontaktowego: 730-141-519 (dalej jako: „Właściciel” lub „Administrator”).

Zastrzeżenie prawne

Niniejsza Strona nie jest sklepem ani serwisem internetowym i nie jest za jej pośrednictwem możliwe zawarcie umowy sprzedaży, świadczenia usług ani współpracy handlowej (oznacza to m. in. że reklamy, cenniki i inne informacje o usługach zamieszczone na Stronie nie powinny być traktowane jako oferta, a ewentualnie jako zaproszenie do zawarcia umowy). Zawarcie umowy, w tym również rozpoczęcie współpracy, może nastąpić na skutek zapytania skierowanego do Właściciela po uzgodnieniu przez strony szczegółowych warunków takiej umowy – zawarcie i warunki takiej umowy uregulowane są jednak odrębnymi ogólnymi warunkami świadczenia usług przez Właściciel.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych na Stronie Internetowej jest Właściciel. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na Stronie Internetowej. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora na Stronie Internetowej, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania na Stronie Internetowej plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Strony Internetowej jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Strony Internetowej jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (obowiązki ustawowe Właściciela).

Korzystanie ze strony

Strona jest dostępna dla wszystkich użytkowników Internetu. W ramach Strony Właściciel udostępnia informacje o prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej oraz o świadczonych przez siebie usługach, w szczególności nauki języka angielskiego na odległość za pośrednictwem komunikatorów internetowych oraz wykonywania tłumaczeń.

Prawidłowe korzystanie ze Strony wymaga spełnienia poniższych wymagań:

 • Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
 • Dostęp do poczty elektronicznej.
 • Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0 i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej.
 • Zalecana rozdzielczość ekranu: 1024×768.
 • Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

Korzystanie ze Strony jest bezpłatne. Korzystanie ze Strony winno odbywać się w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, ochronę danych osobowych i praw Administratora, innych osób korzystających ze Strony oraz osób trzecich, w tym praw autorskich i praw własności intelektualnej. Zabronione są bezprawne działania mogące utrudniać funkcjonowanie Strony. Zakazanie jest również dostarczanie treści o charakterze bezprawnym. Możesz w każdej chwili zrezygnować z korzystania ze Strony poprzez zamknięcie strony internetowej lub przeglądarki internetowej.

W razie jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z korzystaniem ze Strony lub innych pytań prosimy o kontakt z Właścicielem Strony:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: jacek@angielski-przez-skype-korepetycje.pl
 • telefonicznie pod numerem: 730-141-519.
 • pisemnie na adres: Rynek 14, 13-324 Grodziczno.

W opisie zgłoszenia prosimy podać (1) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia; oraz (2) dane kontaktowe zgłaszającego. Ustosunkujemy się do Państwa zgłoszenia w terminie do 14 dni kalendarzowych.

Usługi elektroniczne

 

Na Stronie dostępne są następujące usługi elektroniczne: formularz kontaktowy, kalendarz oraz blog.

Formularz kontaktowy pozwala nawiązać kontakt z Właścicielem celem negocjacji warunków potencjalnej współpracy lub uzyskania informacji o świadczonych przez Właściciela usługach. Korzystanie z formularza kontaktowego możliwe jest po przejściu do zakładki „Kontakt” widocznej na Stronie Internetowej, podaniu co najmniej następujących danych użytkownika: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres poczty elektronicznej, na który ma zostać przesłana odpowiedź od Właściciela, oraz treść zapytania, a następnie kliknięciu pola „Wyślij”.

Usługa elektroniczna formularz kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą wysłania wiadomości za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania formułowania wiadomości za jego pośrednictwem.

Korzystanie z Kalendarza możliwe jest po wejściu na Stronę Internetową – Kalendarz jest dostępny dla wszystkich odwiedzających Stronę Internetowa bez potrzeby podawania jakichkolwiek danych, czy dokonywania innych czynności. Za pośrednictwem Kalendarza użytkownik może zarezerwować spotkanie online z Właścicielem.

Usługa elektroniczna Kalendarz świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą zarezerwowania spotkania za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania rezerwacji spotkania za jego pośrednictwem.

Korzystanie z Bloga możliwe jest po wejściu na Stronę Internetową – Blog jest dostępny dla wszystkich odwiedzających Stronę Internetowa bez potrzeby podawania jakichkolwiek danych, czy dokonywania innych czynności.

Usługa elektroniczna Blog świadczona jest nieodpłatnie. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestania korzystania z Bloga poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej.

Prawa autorskie

 

Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Strony jako całości oraz treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Właściciela lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną prawa autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści jest dozwolone bez ograniczeń w zakresie własnego użytku osobistego. Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści w innym zakresie wymaga uprzedniej wyraźnej zgody Administratora lub innych uprawnionych podmiotów trzecich.

Kontakt z nami

 

W razie jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z korzystaniem ze Strony lub innych pytań prosimy o kontakt z Właścicielem Strony:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: jacek@angielski-przez-skype-korepetycje.pl
 • telefonicznie pod numerem: 730-141-519.
 • pisemnie na adres: Rynek 14, 13-324 Grodziczno.