Ogólne warunki świadczenia usług

Ogólne warunki świadczenia usług dla klientów Jacka Mazurewicza Innovative English

Drogi Kliencie, dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą i zapraszamy do zapoznania się z ogólnymi warunkami świadczenia usług. Formuła niniejszych ogólnych warunków świadczenia usług (dalej jako: „OWŚU”) zakłada ustalenie ramowych zasad i warunków, na jakich nastąpi składanie zamówień na nasze usługi, zawarcie oraz realizacja umów o świadczenie usług zawieranych między nami a Państwem, w tym złożenie zamówienia i zawarcie umowy o świadczenie usług będącej przedmiotem naszych aktualnych uzgodnień oraz ewentualnych późniejszych zamówień i umów, w miarę Państwa potrzeb. Celem OWŚU jest również spełnienie obowiązków informacyjnych wobec konsumentów zgodnie z ustawą o prawach konsumenta.

Niniejsze OWŚU, w razie podjęcia decyzji o współpracy, regulują w szczególności zasady, na jakich nastąpi złożenie i przyjęcie zamówienia oraz wykonanie i rozliczenie umowy, w tym kwestie naszej odpowiedzialności. Warunki te znajdą zastosowanie w razie braku innych ustaleń między nami. Zapraszamy do zapoznania się z OWŚU oraz skorzystania z naszych usług, Właściciel JACEK MAZUREWICZ INNOVATIVE ENGLISH

1) O nas

 1. Usługodawcą jest JACEK MAZUREWICZ prowadzący działalność gospodarczą pod firmą JACEK MAZUREWICZ INNOVATIVE ENGLISH wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający adres do doręczeń: Rynek 14, 13-324 Grodziczno; NIP: 7393935664; REGON: 385133725 (dalej jako: „Usługodawca”).
 2. Dane kontaktowe:
  a. adres do korespondencji: Rynek 14, 13-324 Grodziczno;
  b. adres poczty elektronicznej: jacek@angielski-przez-skype-korepetycje.pl;
  c. numer telefonu kontaktowego: 730-141-519.

2) Złożenie zamówienia, zawarcie umowy o świadczenie usług

 1. Cenimy sobie przejrzystość, dlatego standardowo nawiązanie współpracy między Państwem a nami ma przebieg według następującego schematu:

1) Składają Państwo zapytanie dotyczące usług, które chcą zakupić, np. drogą mailową, telefoniczną lub za pośrednictwem naszych mediów społecznościowych.
2) Na podstawie zapytania przygotowujemy dla Państwa dopasowaną ofertę i przedstawiamy ją Państwu na trwałym nośniku do akceptacji. W razie niejasności co do przedmiotu Państwa zapytania, zadajemy Państwu najpierw dodatkowe pytania w celu lepszego poznania Państwa potrzeb i opracowania dopasowanej oferty.
3) W przypadku akceptacji oferty umowa o świadczenie usługi zostaje zawarta.

4) W przypadku dodatkowych uzgodnień (negocjacji) umowa zostaje zawarta, gdy dojdziemy do porozumienia co do kwestii będących przedmiotem uzgodnień.

2. Cena usługi wskazana w naszej ofercie złożonej w odpowiedzi na Państwa zapytanie lub wskazana podczas naszych uzgodnień (w przypadku ich prowadzenia) podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami tytułem umowy o świadczenie usług, a także o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, są Państwo informowani w naszej ofercie lub w trakcie uzgodnień – zawsze przed zawarciem umowy (to jest przed wyrażeniem przez Państwa woli związania się umową).


3. Nawiązanie współpracy, w tym złożenie przez Państwa zamówienia, zawarcie umowy oraz ewentualne jej zmiany, może nastąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami: drogą poczty elektronicznej (mailowo) lub telefonicznie. Nasze dane kontaktowe znajdą Państwo w stopce oraz na wstępie OWŚU.

4. Akceptując przedstawioną przez nas ofertę, powinni Państwo dodatkowo przekazać nam co najmniej następujące dane umożliwiające realizację zawieranej umowy: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz dane dotyczące przedmiotu umowy, w szczególności rodzaj oraz ilość interesujących Państwa usług, które mają zostać wykonane. Ze względu na charakter niektórych usług przez nas świadczonych, konieczne może okazać się podanie dodatkowych informacji, w szczególności na temat Państwa poziomu znajomości języka angielskiego. W przypadku braku niektórych informacji poprosimy Państwa o ich uzupełnienie.


5. Niezależenie od sposobu nawiązania współpracy umowa jest zawierana zawsze zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w szczególności Kodeksem cywilnym oraz ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. – w przypadku trybu ofertowego na skutek przyjęcia przez drugą stronę oferty, a jeżeli prowadzimy negocjacje (uzgodnienia) w celu zawarcia umowy, to gdy dojdziemy do porozumienia co do wszystkich jej postanowień, które były przedmiotem negocjacji (uzgodnień).


6. Państwa zapytanie ma dla nas charakter niewiążący, tak długo, dopóki nie prześlemy Państwu w odpowiedzi oferty. O ile z warunków zawartych w treści naszej oferty nie wynika inaczej, przedstawiona oferta jest dla nas wiążąca przez czas potrzebny Państwu na udzielenie, bez nieuzasadnionego opóźnienia, odpowiedzi co do jej przyjęcia lub odrzucenia, lecz nie dłużej niż przez 7 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Po tym czasie prosimy o ponowny kontakt w celu potwierdzenia, czy nasza oferta jest w dalszym ciągu aktualna.

7. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Państwu treści zawieranej umowy o świadczenie usług następuje poprzez doręczenie niniejszych OWŚU przed zawarciem umowy oraz dowodu zakupu. Dodatkowo w zależności od sposobu nawiązania współpracy utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Państwu treści zawieranej umowy może nastąpić także w inny sposób (np. poprzez przesłanie wiadomości mailowej lub utrwalenie ustaleń na piśmie).

    3) Przedmiot umowy

    Staramy się maksymalnie dopasować do Państwa potrzeb i oczekiwań, dlatego przedmiot umowy o świadczenie usług zawsze ustalamy indywidualnie z Państwem. Przedmiotem umowy, z uwagi na zakres działalności naszej firmy, są przede wszystkim usługi w zakresie nauki języka angielskiego za pośrednictwem komunikatorów elektronicznych (np. komunikator Skype lub Messenger) lub telefonicznie oraz wykonywania tłumaczeń z języka polskiego na język angielski oraz z języka angielskiego na język polski. Szczegółowe informacje o zakresie świadczonych przez nas usług znaleźć możecie Państwo na naszej stronie internetowej pod adresem: www.angielski-przez-skype-korepetycje.pl. Strona ma charakter informacyjny i informacja tam zawarte mogą się różnić od indywidualnej oferty przygotowanej dla danego Klienta na podstawie niniejszych OWŚU. W takiej sytuacji wiążące są zawsze indywidualne ustalenia między Klientem a Usługodawcą potwierdzone na trwałym nośniku (np. w ofercie lub w trakcie negocjacji, zawsze przed wyrażeniem przez Państwa woli związania się umową).

Przedmiot danej umowy oraz jej szczegółowe warunki ustalane są każdorazowo przed zawarciem umowy (np. w ofercie lub w trakcie uzgodnień zawsze przed wyrażeniem przez Państwa woli związania się umową). W pozostałym zakresie zastosowanie mają niniejsze OWŚU.

    4) Kontakt z nami

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Państwem jest poczta elektroniczna (e-mail), nasze media społecznościowe oraz telefon, za pośrednictwem których będą Państwo wymieniać z nami informacje dotyczące umowy o świadczenie usług. Zapraszamy również Państwa do kontaktu pisemnego lub osobistego. Nasze dane kontaktowe znajdą Państwo w stopce oraz na wstępie OWŚU.

    5) Sposób i termin płatności

Sposób i termin płatności jest każdorazowo ustalany z Państwem przed zawarciem umowy o świadczenie usług. Poniżej przedstawiamy standardowe sposoby i terminy płatności, które są dostępne w razie braku innych uzgodnień między nami.

Udostępniamy następujące sposoby płatności:

 • Płatność przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy: 71 1140 2004 0000 3502 7966 1868.

Terminy płatności:

 • W przypadku wyboru płatności przelewem, Klient obowiązany jest do uiszczenia płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od chwili zawarcia umowy – w każdym razie nie później niż 24 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia świadczenia usług.
 • Za dzień dokonania zapłaty uznaje się dzień, w którym Usługodawca odnotował płatność Klienta albo otrzymał potwierdzenie zapłaty, w zależności, które zdarzenie nastąpiło wcześniej.

6) Sposób, termin i miejsce wykonania usługi nauki angielskiego

 1. Niniejszy punkt OWŚU dotyczy wyłącznie świadczenia usług w zakresie nauki j. angielskiego.
 2. Szczegóły dotyczące sposobu i terminu wykonania usługi przez Usługodawcę są każdorazowo ustalane z Państwem przed zawarciem umowy o świadczenie usług.
 3. Standardowo nasze usługi świadczymy na odległość – za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (np. komunikator Skype lub Messenger) lub rozmowy telefonicznej. W przypadku środków komunikacji elektronicznej Usługodawca prowadzi lekcję bez wykorzystania kamery.
 4. W zależności od wybranego przez Państwa zakresu przedmiotu umowy, nasze usługi możemy realizować w formie jednorazowej (np. jedna lekcja online w wybranym terminie) albo w formie ciągłej (w ramach pakietu usług zgodnie z ustalonym przez nas wspólnie terminarzem lekcji).
 5. O ile z treści zawartej umowy o świadczenie usług nie wynika inaczej, podawane przez nas terminy realizacji usługi liczone są zawsze w dniach roboczych, tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy; w godzinach od 9:00 do 21:00.
 6. Nasze usługi świadczone są zgodnie z ich opisem znajdującym się w treści przedstawionej Państwu oferty, w tym również na warunkach ustalonych szczegółowo przez Usługodawcę z Klientem, w szczególności w terminie i miejscu uzgodnionym przez strony jeszcze przed lub po zawarciu umowy o świadczenie usług. Przed rozpoczęciem zajęć przekażemy Państwu materiały do nauki języka angielskiego niezbędne do przeprowadzenia lekcji.
 7. Klient obowiązany jest do współdziałania z Usługodawcą celem prawidłowego wykonania umowy. Jeżeli wynika to z treści i charakteru zawartej umowy o świadczenie usług,
 8. Klient jest obowiązany przekazać Usługodawcy niezbędne informacje (np. dotyczące poziomu znajomości języka angielskiego) w zakresie potrzebnym do wykonania przedmiotu umowy przez Usługodawcę. W przypadku braku niektórych informacji bądź ich niejasności, Klient może zostać poproszony o ich uzupełnienie lub doprecyzowanie.
 9. Klient obowiązany jest przekazywać Usługodawcy wyłącznie informacje prawdziwe, rzetelne i niewprowadzające w błąd, które nie będą naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym praw podmiotów trzecich.
 10. Mają Państwo obowiązek poinformowania Usługodawcy o Państwa nieobecności lub opóźnieniu na zaplanowanej lekcji najpóźniej przed upływem 24 godzin przed planowanym rozpoczęciem lekcji. Jeśli Klient poinformował Usługodawcę o spóźnieniu lub nieobecności z wyprzedzeniem, to wówczas Usługodawca ustali z Klientem nowy termin wykonania usługi.
 11. Jeżeli przed rozpoczęciem świadczenia usług nastąpi rezygnacja z umowy przez Usługodawcę z przyczyn, za które Państwo nie ponoszą odpowiedzialności, albo umowa zostanie rozwiązana lub wygaśnie z przyczyn niezależnych od żadnej ze stron (w szczególności zdarzeń o charakterze siły wyższej), Klient jest uprawniony do otrzymania pełnego zwrotu kosztów z tytułu umowy.
 12. W przypadku niewykonania usługi w ustalonym terminie z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy (np. spowodowanych awarią techniczną, wypadkami losowymi itd.), Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia wykonania usługi w innym uzgodnionym terminie. O przewidywanych zmianach Usługodawca zobowiązuje się poinformować Państwa niezwłocznie poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub przesłanie wiadomości SMS. W przypadku nieprzyjęcia propozycji Usługodawcy uprawnieni są Państwo do otrzymania zwrotu płatności za niezrealizowaną w terminie usługę.
 13. Postanowienia niniejszego punktu OWŚU nie ograniczają ani nie wyłączają ustawowych praw konsumenta w tym także prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w pkt. 9 OWŚU.

7) Sposób, termin i miejsce wykonania tłumaczenia

 1. Niniejszy punkt OWŚU dotyczy wyłącznie świadczenia usług w zakresie wykonywania tłumaczeń z języka polskiego na język angielski oraz z języka angielskiego na język polski.
 2. Szczegóły dotyczące sposobu i terminu wykonania usługi przez Usługodawcę są każdorazowo ustalane z Państwem przed zawarciem umowy o świadczenie usług. Do terminu wykonania usługi nie wliczamy jednak czasu oczekiwania na otrzymanie od Państwa informacji lub dokumentów niezbędnych do wykonania tłumaczenia, a sam początek terminu liczony jest od otrzymania od Państwa informacji lub dokumentów niezbędnych do samego rozpoczęcia zlecenia, nie wcześniej jednak niż od dnia otrzymania przez nas umówionej płatności.
 3. O ile z treści zawartej umowy o świadczenie usług nie wynika inaczej, podawane przez nas terminy realizacji usługi liczone są zawsze w dniach roboczych, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. Usługodawca oświadcza, że posiada wymagane kwalifikacje do wykonywania tłumaczeń zwykłych z języka polskiego na język angielski oraz z języka angielskiego na język polski. Jednocześnie Usługodawca oświadcza, że nie ma uprawnień tłumaczenia przysięgłego, dlatego wszystkie wykonywane przez niego tłumaczenia są tłumaczeniami zwykłymi.
 5. Realizacja usługi może wymagać udzielenia przez Państwa dodatkowych informacji oraz dostarczenia dodatkowych dokumentów lub danych (np. dostępowych). Prośba o udzielenie odpowiednich informacji i dostarczenie dokumentów zostanie każdorazowo przesłana przez nas telefonicznie lub w postaci wiadomości e-mail na podany przez Państwa adres poczty elektronicznej. Są Państwo zobowiązani do udzielenia nam w takim wypadku lub dostarczenia dokumentów niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania prośby, chyba że dostarczenie w tym terminie nie będzie możliwe – w takim wypadku prosimy o przesłanie nam informacji o możliwym terminie udzielenia informacji lub dostarczenia dokumentów.
 6. Zarówno my, jak i Państwo jesteśmy zobowiązani do zachowania poufności oraz do nieujawniania osobom trzecim jakichkolwiek informacji uzyskanych w trakcie świadczenia usługi, które mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa oraz dane osobowe. Zobowiązanie do zachowania poufności obowiązuje bezterminowo, w tym także w razie zaprzestania korzystania z naszych usług. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji związanych z zawarciem i wykonywaniem umowy: (1) których obowiązek ujawnienia wynika z przepisów prawa, (2) podanych wcześniej przez drugą stronę do publicznej wiadomości lub w jakikolwiek inny sposób przez niego rozpowszechnionych, (3) uznanych przez drugą stronę za objęte obowiązkiem poufności, co do których druga strona wyraziła późniejszą, pisemną zgodę na ich ujawnienie.

8) Reklamacje

Podstawa i zakres naszej odpowiedzialności względem Państwa, jeżeli usługa została wykonana w sposób niezgodny z umową, są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym (art. 471 i dalsze Kodeksu cywilnego). Odpowiedzialność zawodowa Usługodawcy za świadczone usługi może być ponadto regulowana odrębnymi przepisami szczególnymi.

 1. Usługodawca obowiązany jest do prawidłowego świadczenia usług – zgodnie z warunkami zawartej umowy o świadczenie usług.
 2. Reklamacje związane z umową świadczenia usług mogą Państwo złożyć na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: jacek@angielski-przez-skype-korepetycje.pl lub pisemnie pod adresem: Rynek 14, 13-324 Grodziczno.
 3. Zalecamy podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju nieprawidłowości; (2) Państwa roszczenia co do rekompensaty lub należytego wykonania umowy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 4. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji, przy czym mogą wpłynąć na końcową decyzję Usługodawcy co do oceny zasadności reklamacji.
 5. Ustosunkujemy się do Państwa reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku konsumentów brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza, że Usługodawca uznał reklamację za uzasadnioną.

9) Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Niniejszy punkt OWŚU dotyczy wyłącznie Klientów zawierających z Usługodawcą umowy jako konsumenci.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m. in. w odniesieniu do umowy o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 3. Z zastrzeżeniem pkt 9.2 OWŚU, konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone pisemnie na adres: Rynek 14, 13-324 Grodziczno. Konsument może w tym celu skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy zawartego w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta oraz OWŚU, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. W przypadku umowy o świadczenie usług bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 5. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia wykonania usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, to ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione przez Usługodawcę do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

10) Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji

 1. Niniejszy punkt OWŚU dotyczy wyłącznie Klientów zawierających z Usługodawcą umowy jako konsumenci.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl.
 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (a) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: www.spsk.wiih.org.pl; (b) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcę); (c) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w dni robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
 4. Pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy o świadczenie usług.

11) Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane z Usługodawcą zawierane są w języku polskim.
 2. Usługodawca może dokonywać zmian w niniejszych OWŚU, jednak zmiany te nie będą miały wpływu na prawa nabyte stron, w szczególności zawarte, realizowane oraz już wykonane umowy o świadczenie usług.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWŚU mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014, poz. 827 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Załącznik numer 2 do OWS

Wzór formularza odstąpienia od umowy (załączniku numer 2 do ustawy o prawach konsumenta)

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:

JACEK MAZUREWICZ INNOVATIVE ENGLISH

Rynek 14, 13-324 Grodziczno

jacek@angielski-przez-skype-korepetycje.pl;

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.